Algemene voorwaardeN

Hier vind u onze Algemene Voorwaarden. Voor Springkastelen hebben wij afwijkende voorwaarden.


Catering en verhuur

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden van, van Osnabrugge BVBA - verder te noemen: Salade Express - zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en diensten evenals op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen en het verstrekken van voedsel, met de daarbij vermelde accessoires; 1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. 1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Salade Express en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Salade Express. 1.4. Anders luidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door Salade Express niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Salade Express is bevestigd.


Artikel 2. OFFERTE EN RESERVERINGEN

2.1. Offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk (hier wordt ook onder verstaan emailverkeer, en geld dus als geldig communicatiemiddel in deze verdere voorwaarde) anders is overeengekomen. 2.2. In prijscouranten of op de website, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief evenals de mededelingen betreffende technische hoedanigheden. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Salade Express niet. 2.3 Bestellingen dienen uiterlijk 7 dagen voor de activiteit te zijn doorgegeven op basis van beschikbaarheid. 2.4 Het aantal personen in de offerte/emailbevestiging is bindend na akkoord van wederpartij, tenzij een wijziging in de offerte 7 dagen voor de activiteit wordt doorgegeven. wederpartij behoud het recht tot wijzigingen en/of aanpassingen tot uiterlijk 7 dagen voor de activiteit. Prijs- en assortimentswijzigingen voorbehouden.


Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een huurovereenkomst c.q. reserveringsovereenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Salade Express de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Salade Express en deze algemene voorwaarden. 3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Salade Express bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd kan door de wijziging komen te vervallen. 3.3. Het onder- en weder verhuren van de gehuurde goederen is niet toegestaan zonder toestemming van Salade Express. 3.4. Salade Express heeft het recht de reserveringsovereenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien naar zijn oordeel, de gehuurde goederen door de wederpartij niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.3.5 Voor het verhuren van springkastelen gelden afwijkend voorwaarde, welke Salade Express de wederpartij van op de hoogte zal stellen. 3.6 Na acceptatie van de offerte is deze algemene voorwaarde van toepassing, wederpartij is geïnformeerd naar de inhoud van deze algemene voorwaarde.


Artikel 4. PRIJS/BORG/BEZORGKOSTEN

4.1. De wederpartij is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Salade Express een vast te stellen waarborgsom te geven of over te maken op aangegeven bankrekeningnummer, mits dit is overeengekomen tussen cliënt en Salade Express. Salade Express behoudt zich tevens het recht voor om vooraf bij reservering vanaf € 350,- een aanbetaling van wederpartij te verlangen welke 20% van de factuur/offertewaarde bedraagt met een minimum van € 25,00 inclusief BTW. De aanbetaling dient binnen 7 werkdagen hetzij contant te worden voldaan, dan wel op een aangegeven bankrekening. Pas na (tijdige) ontvangst van de aanbetaling wordt de reserveringsovereenkomst definitief. Bij niet tijdige aanbetaling is Salade Express gerechtigd de reservering te laten vervallen, zonder dat deze aansprakelijk is voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade voor wederpartij. Bij reserveringen tot € 350,- rekent Salade Express géén aanbetaling. 4.2. Salade Express behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom c.q. de aanbetaling, zo ook de kosten van reparatie en reiniging. 4.3. Alle prijsopgaven en de prijzen die Salade Express in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW, brandstof en verzekeringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn transport kosten verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de gehuurde goederen verder voor verantwoording van de wederpartij. 4.4 Bezorgkosten zijn gratis met een reistijd van 10 minuten vanaf vertrekpunt op de Kapellensteenweg 478 te Kalmthout. Wij berekenen de bezorgkosten aan gelang de afstand in kilometers en reistijd vanaf het vertrekpunt op de Kapellensteenweg 478 te Kalmthout. Dit wordt berekend via www.routenet.be Dit is enkel voor eenmaal de levering en retour, voorleveringen zijn hiervoor uitgesloten. 4.5 Indien wederpartij verhuurgoederen de dag op voorhand in huis, wenst te hebben dan zal hiervoor aparte bezorgkosten aangerekend worden. Voor overige bezorgtarieven zie onze website voor de actuele prijzen.4.6 Alle website genoemde prijzen voor goederen, voedsel, diensten en overige zijn inclusief 6%, 12% en 21% BTW. 4.6 Alle offerte genoemde prijzen voor goederen, voedsel, diensten en overige zijn inclusief 6%, 12% en 21% BTW, mits anders zijn aangegeven in de offerte. 4.6 Salade Express streeft naar levering op afgesproken uur. Het kan echter voorkomen dat bij drukte er een half uur verschil kan zitten op het door uw gewenste tijdstip van levering. Wederpartij zal tijdig verwittigd worden bij vertraging. Hieruit kan geen vergoeding en/of compensatie worden geëist door wederpartij op de factuur mits dit is overeengekomen met Salade Express.


Artikel 5. BETALING

5.1. De factuur ontvangt u op de dag van het evenement per email of middels post. (inclusief borg, mits dit is overeengekomen tussen cliënt en Salade Express) Deze kan contant voldaan worden bij retour of per bankoverschrijving, dan geldt een betalingstermijn van binnen vijf dagen na factuurdatum. 5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend. 5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Salade Express alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1 % per maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag. 5.4. Alle door Salade Express gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij. 5.4. De facturen zijn betaalbaar binnen 5 dagen na factuurdatum. De facturatiegegevens dienen ten laatste 3 dagen vóór het event per email te zijn doorgegeven. Deze kunnen we dan tijdig en correct melden in het GKS (Geregistreerd Kassa Systeem) De tenaamstelling en de facturatiegegevens kunnen na het event niet meer gewijzigd worden. 5.5. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling. 5.6. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 125 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding. 5.7. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Kapellen en de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.


Artikel 6. ANNULERING TOT 50 PERSONEN

6.1. De wederpartij kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden.

Tot 50 personen:

Annulering tot 7 dagen voor aanvang: geen kosten

Annulering tussen 6 en 4 dag(en): 25% van de offertewaarde

Annulering tussen 3 en 2 dag(en): 50% van de offertewaarde

Annulering op de dag zelf: 100% van de offertewaarde.


50-150 personen:

Annulering tot 10 dagen voor aanvang: geen kosten

Annulering tussen 9 en 4 dag(en): 25% van de offertewaarde

Annulering tussen 3 en 2 dag(en): 50% van de offertewaarde

Annulering op de dag zelf: 100% van de offertewaarde.


Meer dan 150 personen:

Annulering tot 14 dagen voor aanvang: geen kosten

Annulering tussen 13 en 8 dag(en): 10% van de offertewaarde

Annulering tussen 7 en 4 dag(en): 25% van de offertewaarde

Annulering tussen 3 en 2 dag(en): 50% van de offertewaarde

Annulering op de dag zelf: 100% van de offertewaarde


Artikel 8. DEUGDELIJKHEID EN VEILIGHEID VOOR VERHUURGOEDEREN

8.1. Salade Express garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van gebreken zijn. 9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Salade Express in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. 9.3. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, dient wederpartij Salade Express hiervan direct in kennis te stellen.


Artikel 9. KEURING

9.1 De zaken worden voor de aflevering door Salade Express gecontroleerd. Wederpartij is eveneens verplicht het gehuurde te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij het gehuurde van Salade Express in goede staat heeft ontvangen en zal de wederpartij aansprakelijk zijn voor beschadigingen en/of defecten die bij retour name van het gehuurde worden geconstateerde. Mocht het gehuurde tijdens de huurperiode beschadigen en/of defect gaan, dan wordt Salade Express hiervan onverwijld (tijdens de huurperiode) op de hoogte gebracht. 9.2 De wederpartij is gehouden het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor hetgeen het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken en te bewaken.


Artikel 10. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

10.1. Salade Express is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: - wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; - wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet; - faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; - een onderhands akkoord wordt aangeboden; - op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd. 110.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Salade Express passende zekerheid heeft gesteld.


Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, waaronder ook natuurrampen en diefstal, welke gedurende de huurtijd aan de gehuurde goederen al dan niet met schuld van de wederpartij en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet. Wederpartij is aansprakelijk voor teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij het van Salade Express ontvangen heeft. Na retournering wordt het gehuurde gecontroleerd. Bij geconstateerde schade en of gebreke is Salade Express gerechtigd om binnen een termijn van 48 uren na retournering van het gehuurde (weekenden en feestdagen niet inbegrepen) bij aangetekend schrijven aan de wederpartij zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. De wederpartij heeft na ontvangst van dit schrijven 72 uren de tijd (zon- en feestdagen niet inbegrepen) om schade bij Salade Express op tegenspraak te komen vaststellen. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, is Salade Express gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging van een erkend bedrijf, over te gaan op de kosten daarvan aan de wederpartij in rekening te brengen, onverminderd het recht van Salade Express om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 11.2. Salade Express is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding - uit welken hoofde dan ook - is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Salade Express. 11.3 Salade Express garandeert de kwaliteit en versheid van haar producten enkel op de dag van het evenement en/of levering. Het consumeren dient maximaal binnen de 15 minuten te gebeuren na levering/opdienen. Indien wederpartij de overgebleven etenswaren wenst te behouden na afloop van het evenement/consumeren dan is dit op geheel eigen risico van de wederpartij. Salade Express kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, de overgebleven etenswaren dienen onmiddellijk in de koeling geplaatst te worden.


Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID/SCHADE/KLACHTEN

13.1 Huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde object vanaf het moment dat het gehuurde is opgehaald tot aan het moment dat het gehuurde weer afgeleverd is. Bij schade voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde , door verkeerd of onverantwoordelijk gebruik kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden van de daar uit vloeiende kosten. Bij, door huurder , uitlenen aan derden is huurder verplicht te vermelden dat object eigendom is van verhuurder. De huurder blijft verantwoordelijk voor het object en het gebruik ervan. Bij diefstal van het gehuurde is de huurder aansprakelijk 13.2 Als het gehuurde schade heeft zullen reparatie- of vervangkosten voor rekening van de huurder zijn tenzij anders overeengekomen met de verhuurder. Huurder mag nooit zelf schade aan het gehuurde object herstellen. 13.3 Klachten over facturen dienen binnen 72 uur na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend, uitgezonderd van weekend en feestdagen. 13.3 Klachten over de geleverde diensten dienen onmiddelijk te worden ingediend.


algemene voorwaarden


Springkastelen

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden van, van Osnabrugge BVBA - verder te noemen Salade Express - zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en diensten evenals op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires. Wederpartij behoort deze aparte algemene voorwaarde voor uitsluitend springkastelen te hebben gelezen. 1.2 Alle punten in gebruiksvoorwaarde dienen opgevolgd te worden door wederpartij i.v.m. veiligheid.


Artikel 2. DEUGDELIJKHEID EN VEILIGHEID

2.1. Salade Express garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van gebreken zijn. 2.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Salade Express in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. 2.3. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, dient wederpartij Salade Express hiervan direct in kennis te stellen. De springkastelen van Salade Express zijn goedgekeurd en gecertificeerd.


Artikel 3. LEVERING/BEZORGEN

3.1 Het gehuurde springkasteel wordt voor u opgesteld op het overeengekomen tijdstip, het naar wens later afhalen van het springkasteel. 3.2 Bezorgkosten zijn gratis met een reistijd van 10 minuten vanaf vertrekpunt op de Kapellensteenweg 478 te Kalmthout. Wij berekenen de bezorgkosten aan gelang de afstand in kilometers en reistijd vanaf het vertrekpunt op de Kapellensteenweg 478 te Kalmthout. Dit wordt berekend via www.routenet.be 3.3 Dit is enkel voor eenmaal de levering en retour, voorleveringen zijn hiervoor uitgesloten. 3.4 Indien wederpartij verhuurgoederen de dag op voorhand in huis, wenst te hebben dan zal hiervoor aparte bezorgkosten aangerekend worden. Voor overige bezorgtarieven zie onze website voor de actuele prijzen. Minimum één persoon dient aanwezig te zijn bij levering en afhaling bij het plaatsen en afbreken van het springkasteel. 3.5 Voorzieningen : elektriciteit van 220 volt, minstens 16 AMP te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel (verlengkabel dient klaar te liggen) en minimale doorgang van 80 cm. 3.6 Het springkasteel wordt indien aanwezig steeds op gras of zachte ondergrond geplaatst. Indien niet mogelijk dan dient wederpartij te zorgen voor een bescherming voor op de harde ondergrond middels, dik afdekzeil, vloerkleden etc. Indien wederpartij hier niet over beschikt dan kan dit tegen meerprijs worden gehuurd bij Salade Express 3.7 Bij accepteren van de offerte erkent de wederpartij over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals in artikel 3 beschreven. 3.8. Tevens is na acceptatie van de offerte deze algemene voorwaarde springkastelen van toepassing. 3.9 Tijdens regenval mag het springkasteel niet opgeblazen worden, dit is levensgevaarlijk, tenzij het gaat regenen tijdens het gebruik van het springkasteel dan deze opgeblazen te blijven.


Artikel 4. GEBRUIKSVOORWAARDEN

4.1 De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door Salade Express gestopt worden bij het afhalen van het springkasteel. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald. Indien het springkasteel tijdens regenval toch uit wordt gezet dan kan het springkasteel vollopen met water en kan dit ernstige schade aan het springkasteel toe brengen, herstellingskosten hiervan zijn voor wederpartij. Uitzondering : bij onweer en hevige rukwinden mag u het springkasteel tijdelijk aflaten! Als de storm is gaan liggen de blaasinstallatie onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveelregenwater in het kasteel kan binnendringen. 4.2 Springkastelen kunnen i.v.m. geluidsoverlast tijdens de nachtrust worden afgelaten. Het springkasteel dient terug te worden gevouwen zodat de zwarte kant (dus de onderkant) boven ligt. Als het dan gaat regenen dan kan het springkasteel niet vollopen met water. 4.3 Schoenen, puntige voorwerpen, het dragen van brillen,…zijn verboden tijdens het gebruik van het springkasteel en dit om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen! Het springkasteel mag na de opstelling niet meer verplaatst worden. 4.4 Verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel, te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te gaan. 4.5 Verboden om aan de muren te hangen of te klimmen. Indien het springkasteel overnacht zal de wederpartij het springkasteel in opgeblazen toestand laten staan. 4.6 Springkastelen zijn ontworpen voor KINDEREN en dus niet voor volwassenen!


Artikel 5 AANSPRAKELIJKHEID/DEFECT

5.1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, waaronder ook diefstal, welke gedurende de huurtijd aan de gehuurde goederen al dan niet met schuld van de wederpartij en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet. Wederpartij is aansprakelijk voor teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij het van Salade Express ontvangen heeft. Bij ophaling van het springkasteel wordt het gehuurde gecontroleerd. Bij geconstateerde schade en of gebreke is Salade Express gerechtigd om binnen een termijn van 48 uren na ophaling van het gehuurde (weekenden en feestdagen niet inbegrepen) bij aangetekend schrijven aan de wederpartij zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. De wederpartij heeft na ontvangst van dit schrijven 72 uren de tijd (zon- en feestdagen niet inbegrepen) om schade bij Salade Express op tegenspraak te komen vaststellen. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, is Salade Express gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging van een erkend bedrijf, over te gaan op de kosten daarvan aan de wederpartij in rekening te brengen, onverminderd het recht van Salade Express om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 5.2. Salade Express is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding - uit welken hoofde dan ook - is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Salade Express. 5.3 Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen. Na vaststelling van de oorzaak van het defect zal u enerzijds een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald, anderzijds de huurprijs worden ingehouden en de meerprijs van de herstel ingaan u doorgerekend indien het defect te wijten is aan door u aangebrachte schade, in dit geval is Salade Express gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging van een erkend bedrijf, over te gaan op de kosten daarvan aan de wederpartij in rekening te brengen. 5.4 Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten. 5.5 De wederpartij staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik op de hoogte is. 5.5 Salade Express kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of het letsel wijze. 5.6 Gebruik van het springkasteel gebeurt steeds onder toezicht van een volwassene. In geval van niet of laattijdige levering zal de wederpartij geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van Salade Express. Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.


Artikel 6. ANNULERING/ GARANTIE BIJ SLECHT WEER

6.1. De wederpartij kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden.

Annulering tot 7 dagen voor aanvang: geen kosten

Annulering tussen 3 en 2 werkdag(en): 50% van de reserveringswaarde

Annulering op de dag zelf: 100% van de reserveringswaarde.

6.2. Bij regenval heeft u de mogelijkheid om kosteloos het springkasteel te annuleren, hier gelden wel voorwaarden aan. Annulering kan enkel als deze uiterlijk 2 uur op voorhand van levering telefonisch worden medegedeeld. Er kan achteraf géén geld worden gerestitueerd, bij blijk van regenval en/of tijdelijke regenval op de dag zelf als het springkasteel al bij wederpartij is geplaatst.


Artikel 7. BETALING/PRIJS

7.1. De factuur ontvangt u op de dag zelf van het evenement per email of middels post. (inclusief borg, mits dit is overeengekomen tussen cliënt en Salade Express) Deze kan contant voldaan worden bij retour of per bankoverschrijving, dan geldt een betalingstermijn van binnen vijf dagen na factuurdatum 7.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend. 7.3 Alle website genoemde prijzen voor goederen, voedsel, diensten en overige zijn inclusief 6%, 12% en 21% BTW. 7.4 Alle offerte genoemde prijzen voor goederen, voedsel, diensten en overige zijn inclusief 6%, 12% en 21% BTW, mits anders zijn aangegeven in de offerte. 7.5 Salade Express streeft naar levering op afgesproken uur. Het kan echter voorkomen dat bij drukte er een half uur verschil kan zitten op het door uw gewenste tijdstip van levering. Wederpartij zal tijdig verwittigd worden bij vertraging. Hieruit kan geen vergoeding en/of compensatie worden geëist door wederpartij op de factuur mits dit is overeengekomen met Salade Express. 7.6 Na acceptatie van de offerte zijn deze algemene voorwaarde van toepassing. 7.7. De facturen zijn betaalbaar binnen 5 dagen na factuurdatum. De facturatiegegevens dienen ten laatste 3 dagen vóór het event per email te zijn doorgegeven. Deze kunnen we dan tijdig en correct melden in het GKS (Geregistreerd Kassa Systeem) De tenaamstelling en de facturatiegegevens kunnen na het event niet meer gewijzigd worden. 7.8. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling. 7.9. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 125 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding. 8.0. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Kapellen en de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.algemene voorwaardeN springkastelen